Photo | Jordi Puig
Text | Sebastià Roig
Design | Joan Colomer
Layout | Vador Minobis

Ed. Triangle Postals, 2008